Exekutorský úřad Jeseník
JUDr. Alan Havlice - soudní exekutor

Exekutorský úřad Jeseník
JUDr. Alan Havlice - soudní exekutor

Připravované dražby


O nás


Do uvolněného Exekutorského úřadu Jeseník po JUDr. Antonínu Dohnalovi byl JUDr. Alan Havlice jmenován rozhodnutím ministryně spravedlnosti s účinností od 1. října 2014, čímž byla zachována kontinuita Exekutorského úřadu Jeseník. Jedná se o exekutorský úřad s mnohaletou tradicí, který byl založen již v roce 2001 a v oblasti exekucí tak úspěšně působí již řadu let.


K zabezpečení exekučního procesu zdejší úřad disponuje kvalitním technickým vybavením a adekvátním softwarem, které jsou pravidelně modernizovány tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na všechny změny, které v oblasti vymáhání práva probíhají. Exekuční řízení zahájená na základě aktuálně napadlých exekučních návrhů jsou vedena výhradně v elektronické podobě, což s sebou přináší možnost mnohem efektivnější a rychlejší práce v exekučních spisech.


V současné době je soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, exekutorský úřad Jeseník jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na Jesenicku, přičemž jeho zaměstnanci jsou členěni do jednotlivých specializovaných oddělení, kde jsou dále blíže specifikovány jednotlivé pracovní pozice (např. právník – exekutorský kandidát, asistent oddělení nemovitostí, účetní a další zaměstnanci účtárny, asistent - call centrum, zpracovatel poštovních zásilek, administrativní pracovník - zapisování exekučních spisů, vykonavatel soudního exekutora, asistent, administrativní pracovník, správce IT a další).


V rámci pověření exekutorským úřadem soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva (tj. exekuční činnost), ale i další činnosti podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, kdy k těmto patří zejména přijímání úschov a sepisování exekutorských zápisů. Dále jsou ze strany soudního exekutora realizovány tzv. dobrovolné dražby, kdy tato činnosti je prováděna jak na základě návrhu vlastníka věci, tak zejména na základě návrhu osoby oprávněné s věcí disponovat, tj. nejčastěji insolvenčního správce.Díky velikosti zdejšího úřadu a zkušenostem jeho zaměstnanců je Exekutorský úřad Jeseník schopen realizovat provádění exekucí ve vysokém standardu, čehož využívají nejrůznější oprávnění, mezi které patří významné banky, pojišťovny, dopravní podniky, města a obce, obchodní společnosti i fyzické osoby, kdy těmto je ze strany úřadu nabízen vysoce profesionální přístup.

Kontaktujte nás - informační oddělení
+420 584 411 112


Pondělí - Čtvrtek    07:00 - 11:30  a  12:00 - 15:00
Pátek 07:00 - 12:00

Připravte si prosím pro komunikaci spisovou značku, která má tvar 014 ( nebo 197 ) EX xxxx / xx
(např. 197 EX 2222 / 18 ), případně nás můžete kontaktovat zasláním zprávy pomocí formuláře.

Obecné dotazy k exekučnímu řízení


1. Soudní exekutor JUDr. Alan Havlice nevyřizuje jednotlivé exekuce osobně, k tomu má pověřené zaměstnance. Nedomáhejte se tedy hovoru přímo s JUDr. Havlicem, Váš problém s Vámi vyřeší pověřený zaměstnanec.

2. Při kontaktování EÚ volejte nejdříve na telefonní číslo informačního centra – v záložce Kontakty.

3. Pro vyřízení Vašeho dotazu je nutné znát spisovou značku (ve formátu 014 EX …/… , nebo 197 EX …/…), nebo Vaše rodné číslo jste-li povinným (povinnou),oprávněným(oprávněnou).

4. Upozorňujeme, že hovory jsou monitorovány a v případě nevhodného (vulgárního) jednání bude telefonní hovor přerušen.

5.Informace o exekučním řízení lze poskytnout pouze účastníku řízení, tj. oprávněnému, povinnému a v případě dražby nemovitosti též vydražiteli a spoluvlastníkům nemovitosti (pouze informace týkající se exekuce prodejem nemovitosti); neobracejte se na EÚ s obecnými dotazy ohledně exekučních řízení, v případě, kdy potřebujete poradit ohledně exekučního řízení doporučujeme obrátit se na bezplatnou právní poradnu při EKČR (www).

Další potřebné informace

K zastupování účastníka exekučního řízení lze udělit plnou moc. Zástupcem fyzické osoby může být jen fyzická osoba !
Plnou moc je nutné doručit buď elektronicky s doložkou o autorizované konverzi, nebo písemně v originále, jinak k ní nebude přihlíženo. U dražeb nemovitostí musí být podpisy úředně ověřeny.
Platby lze provádět na čísla účtů, která máte uvedena v dokumentu „Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti uložené exekučním titulem“ . Dbejte řádného vyplnění variabilního symbolu a dalších povinných údajů tak, aby Vaše platba mohla být řádně přiřazena. V případě pochybností, jak exekuci uhradit, kontaktujte informační centrum. Chcete-li exekuci splácet, vyplňte formulář „Žádost o úhradu exekuce ve splátkách".
Soudní exekutor není vlastníkem vymáhané pohledávky, je pouze soudem pověřen k provedení exekuce. Chcete – li odpustit část dluhu, či snížit úroky apod., je nutné požádat oprávněného. Soudní exekutor tuto pravomoc nemá.
Chci nahlédnout do spisu
Nahlédnutí do spisu je možné po předchozí domluvě v úřední hodiny EÚ. Nahlédnutí je umožněno pouze oprávněné osobě – účastníkům řízení a pod.
Společnosti Profidebt, s.r.o., Hidalgo Partners s.r.o. a další jsou mnohdy vlastníky pohledávek, které odkoupili. Je tedy pravděpodobné, že Váš původní dluh vznikl u jiné společnosti. Chcete-li znát původního oprávněného, můžete kontaktovat současného oprávněného.
Soudní exekutor je ze zákona povinen doručovat účastníkům řízení na adresu trvalého pobytu uvedenou v centrální evidenci obyvatel, případně na adresu sídla podnikání. Pokud si přejete, aby Vám bylo doručováno na jinou adresu, je nutné o toto písemně požádat soudního exekutora. Chcete-li, aby Vám na tuto adresu doručovaly všechny orgány veřejné moci, je možné na příslušném matričním úřadě požádat o zavedení doručovací adresy do centrální evidence obyvatel.
Pokud vznikne přeplatek exekuce, je nutné písemně sdělit, jakým způsobem (na účet, složenkou na adresu apod.) chcete přeplatek vrátit. Přeplatky se vrací vždy jednou za měsíc.
Komunikace prostřednictvím elektronické pošty je možná, ovšem pouze za předpokladu, že vlastníte uznávaný elektronický podpis (přílohy i samotný e-mail musí být elektronicky podepsány). V opačném případě je nutné Vaše podání do tří dnů doplnit i písemně, jinak k němu nemůže být přihlíženo. Taktéž je možné zřídit si datovou schránku (prostřednictvím České pošty).
Postup srážek ze mzdy je stanoven zákonem a příslušnými předpisy. Výše srážek ze mzdy je možné orientačně vypočítat na adrese www.vyplata.cz. V případě pochybností, komu a v jaké výši máte provádět srážky ze mzdy povinného, kontaktujte  informační centrum.

Náklady exekuce


Náklady exekuce jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif), (dále jen „vyhláška“).

Dle ust. § 6 vyhlášky
(1) Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3 000 000 Kč základu ............................... 15 %,
         z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu ......10 %,
         z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu ....... 5 %,
         z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu ...... 1 %.
(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (ust. § 46 odst. 6 e.ř.), náleží exekutorovi odměna:
a)  ve výši 50 % odměny podle § 6 vyhlášky, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,
b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10 vyhlášky, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky,
a náhrada hotových výdajů v paušální částce 1 750,- Kč + DPH.

V případě, kdy je vícero povinných nebo oprávněných:
a) 2 oprávnění nebo povinní - paušální částka náhrady hotových výdajů se navyšuje o 30 %
b) více než 2 oprávnění či povinní – paušální částka náhrady hotových výdajů se navyšuje bez ohledu na počet účastníků o 50 %.